Expedice zakázek následující středu od uzávěrky.

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

 • Provozovatelem internetových stránek www.slevotisk.cz je firma Tisk Horák a.s., Drážďanská 83A, Ústí nad Labem (dále jen „prodávající“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro objednávání výroby tiskovin (dále také jen „zboží“) „zákazníkem“ z nabídky „prodávajícího“. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti „prodávajícího“ a jeho „zákazníků“ a ve svém aktuálním znění jsou pro obě strany závazné.
 • „Prodávající“ dodá „zboží“ na základě elektronické objednávky a specifikace „zákazníka“ (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty a dat obsahujících objednané tiskoviny) na formuláři, který je k dispozici při první registraci „zákazníka“, je-li vyžadována.
 • Zákazníkem se stává jakákoli právnická, fyzická osoba (s IČO), způsobilá k právním úkonům, která se zaregistruje na internetových stránkách www.slevotisk.cz (dále jen „zákazník“ nebo „kupující“).
 • Zákazník je povinen se před nákupem seznámit s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Veškeré „zákazníkem“ odeslané objednávky jsou považovány za závazné.
 • Zasláním objednávky vyslovuje „zákazník“ souhlas se zasíláním propagačních materiálů a s uložením jeho údajů do databáze „prodávajícího“.

II. Podmínky uskutečnění (plnění) objednávky

„Zákazník“ i „prodávající“ jsou povinni dodržovat všeobecně platné právní předpisy a tyto Všeobecné obchodní podmínky.

 • „Zákazník“ bere na vědomí a souhlasí s tím, že „prodávající“ zvolí k tisku druh a typ papíru obvyklý pro potisk objednaných tiskovin. Dále „zákazník“ souhlasí s tím, že druh papíru použitý na jednu zakázku nemusí být jednoho typu nebo druhu.
 • „Zákazník“ bere na vědomí a souhlasí s tím, že „prodávající“ není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které „zákazníkovi“ vzniknou v důsledku uvedení neplatných nebo neaktuálních údajů do databáze „prodávajícího“, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na „prodávajícím“ vymáhat.
 • „Zákazník“ bere na vědomí a souhlasí s tím, že „prodávající“ není nijak zodpovědný za jakékoli škody, které „zákazníkovi“ vzniknou v důsledku porušení autorských práv nebo duševního vlastnictví třetí osoby, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na „prodávajícím“ vymáhat.
 • „Zákazník“ bere na vědomí a souhlasí s tím, že „prodávající“ může umístit na vyrobené tiskoviny svou reklamu, avšak v takové velikosti, aby nebylo poškozeno věcné sdělení na tiskovině obsažené.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. „Zákazník“ se objednávkou zavazuje k dodání dat (grafických podkladů k tisku) „prodávajícímu“. Povinností „prodávajícího“ však není formát, ani kvalitu dodaných dat přezkoumávat, kontrolovat či jinak upravovat, má však právo plnění takové objednávky odmítnout. Všechny uvedené ceny jsou bez příslušné daně z přidané hodnoty, není-li uvedeno jinak.
 • „Prodávající“ nenese odpovědnost za kvalitu dat (grafických podkladů k tisku) zaslaných „kupujícím“, stejně tak jako za nedodržení předepsaného formátu dat a to ani v případě, že „prodávající“ provede plnění objednávky – tisk z dat dodaných „zákazníkem“ a vinou nekvalitních dat nebo dat v jiném než předepsaném formátu dojde k vytištění tiskovin, které nebudou moci sloužit „zákazníkem“ plánovanému účelu. „Zákazník“ se i v takovém případě zavazuje dodávku převzít a v plné výši uhradit.

III. Podmínky a předepsaný formát dodaných dat pro ofsetový tisk

Požadujeme grafický formát PDF podle definice PDF/X-1a verze 1.3 (převod do formátu PDF dnes umožňuje většina grafických programů)

 • rozlišení 300 DPI
 • barvový prostor CMYK
 • v případě kresby k hranici formátu papíru: přesahy kresby 3 mm

„Prodávající a kupující“ se dohodli na:

 • možné odchylce formátu vytištěných tiskovin v toleranci +- 1,0 mm
 • na toleranci v barevnosti +- 0,2 density od ustálených polygrafických standardů
 • na množstevní toleranci v dodávce +- 1%
 • elektronická objednávka přes portál www.slevotisk.cz/www.zlavotlac.sk se musí shodovat s datovými soubory v PDF (formátem) zaslanými přes objednávkový formulář kupujícím při vytváření objednávky – jinak si „prodávající“ vyhrazuje právo objednávku (tisková data) zrušit, případně upravit a dodaná data v PDF napasovat na požadavek tisku (formátu tiskoviny) ve vytvořené objednávce
 • na tom, že „zboží“ bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech
 • není-li uvedeno jinak v objednávce "kupujícím", je „prodávající“ oprávněn umístit do roku tiskoviny (vyjma vyzitek) vlastní textovou reklamu nebo logo SLEVOTISKU/ZLAVOTLAČE (max. šířka 2,5 cm), ale pouze tak, aby nezasahovalo do textové ani obrazové části objednávané tiskoviny "kupujícím“
 • na tom, že „prodávající“ neručí za kvalitu ani obsahovou stránku (textovou, grafickou) dodaných dat v PDF k výrobě tiskovin. Obsah dodaného PDF (grafický, textový) „kupujícím“ nemůže být předmětem reklamace, neboť „prodávající“ do dat nijak nezasahuje, ani data neupravuje

„Prodávající“ je v závislosti na charakteru obchodu (množství „zboží“ – tiskovin, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) oprávněn žádat „zákazníka“ o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, písemně, nebo e-mailem. Odmítne-li „zákazník“ objednávku požadovaným způsobem autorizovat, může „prodávající“ objednávku považovat za neplatnou.
V případě, že je „zákazníkem“ uvedena adresa dodání mimo území České republiky, bude mu doprava zásilky připočtena k ceně „zboží“ dle platných ceníků České pošty s.p. nebo kurýrních přepravců.
Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání „kupujícího“ nadepsané ve formuláři objednávky. Neuvede-li „kupující“ do objednávky místo jiné, „zboží“ bude dodáno na dobírku prostřednictvím České pošty, s.p., nebo kurýrní služby.
Dodání „zboží“ je uskutečněno jeho předáním České poště, s.p., či prvému dopravci (kurýrní službě GEIS, PPL atd.) k přepravě pro „kupujícího“ dle údajů uvedených „kupujícím“ v elektronické objednávce. Vlastnické právo ke „zboží“ přechází na „kupujícího“ pod podmínkou jeho úplného zaplacení. Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem prodávajícího. Při zpožděné úhradě může být účtováno penále ve výši 0,08 % za každý započatý den prodlení.
V případě nepřevzetí zásilky „kupujícím“ má „prodávající“ právo domáhat se na „kupujícím“ úhrady ceny zásilky a úhrady všech vzniklých škod včetně ceny za marnou přepravu.
V případě uvedení zkreslených, chybných, nebo nepravdivých údajů ze strany „kupujícího“, má „prodávající“ právo domáhat se na „kupujícím“ úhrady vzniklých škod včetně prodejní ceny zásilky.
Ve sporných případech bude rozhodováno s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu a pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Obě strany – „prodávající i kupující“ souhlasí s urychleným řízením s vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesení o zastavení řízení dle § 40 odst. 2 v řádu do jednoho měsíce.

IV. Ochrana osobních údajů

„prodávající“ se zavazuje, že bude dodržovat veškeré zákony a právní předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů.

V. Dodací lhůta

Za dodací lhůtu se považuje den, kdy je „zboží“ fyzicky předáno k přepravě České poště, s.p., či prvému dopravci (kurýrní službě) k přepravě pro „kupujícího“ dle údajů uvedených „kupujícím“ v elektronické objednávce, nejpozději však do následujícího dne od objednání (s ohledem na termín uzávěrky) a dodáním dat a dostupnosti papíru. Ve výjimečných případech si „prodávající“ vyhrazuje právo tuto lhůtu zkrátit, prodloužit (např. u brožur), nebo od již uskutečněných objednávek odstoupit, např. z důvodu zásahu vyšší moci nebo státních svátků.

Pozor! Z důvodu komplikací s dodávkami papíru v roce 2022 je expedice tiskovin následující středu po úzávěrce. Snažíme se však objednávky odesílat samozřejmě ihned po výrobě.

VI. Odmítnutí objednávky

„Prodávající“ si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, jestliže:

 • objednávka obsahuje nepravdivé nebo neověřitelné údaje o „zákazníkovi“, či obsah objednaných tiskovin je v rozporu se zákony České republiky
 • objednané tiskoviny porušují práva duševního vlastnictví, podporují nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť, vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím, popírají, zpochybňují, schvalují nebo se snaží ospravedlnit genocidu nebo komunistické, nacistické nebo jiné zločiny proti lidskosti, podporují nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka.
 • „zákazník“ je veden v registru dlužníků
 • „zákazník“ dodá data ve špatném formátu (jiná než ve formátu PDF)
 • „zákazník“ nepotvrdí objednávku ověřovacím e-mailem nebo při ověřovacím telefonátu
 • „prodávající“ zjistí, že by plněním (tiskem dle objednávky „zákazníka“) porušil jiné platné zákony
 • „zákazník“ nedodá data v potřebné kvalitě
 • poud je cena zboží výrazně mimo jakékoliv obvyklé limity ceny pro výrobek, k němuž se vztahuje, může se ze strany prodávajícího jednat o neúmyslnou chybu. Kupujícímu lze v takovém případě, kdy je u zboží místo několikatisícové částky uvedena cena pouze ve stokorunách/korunách, doporučit, aby se před objednávkou ujistil (poslat dotaz, zavolat), zda tato cena skutečně platí,"

VII. Platební podmínky

Kupní cena „zboží“ je splatná proti převzetí (na dobírku), v případě on-line platby kartou v momentně odeslání tiskovin zákazníkovi na uvedenou adresu. Náklady spojené s expedicí, balením a přepravou „zboží“ po celém území ČR nese „prodávající“, není-li ve shrnutí objednávky uvedeno jinak. Pouze v případě osobního vyzvednutí a platby v hotovosti v sídle firmy je účtován manipulační poplatek ve výši 199 Kč bez DPH.

Výběr způsobu dopravy je plně v kompetenci „prodávajícího“:

 • Česká pošta – poštovní zásilka: dobírkou
 • kurýrní služba – zásilka dobírkou

VIII. Právo na vrácení „zboží“, záruka, reklamace, doklady

„Prodávající“ poskytuje „kupujícímu“ právo na vrácení nepoužitého „zboží“ do 14 dnů od jeho převzetí. Náklady spojené s vrácením „zboží“ nese „kupující“. „Prodávající“ vrátí kupujícímu částku za „zboží“ bankovním převodem do 14 dnů od převzetí navráceného „zboží“.

Záruční doba resp. zákonná odpovědnost se řídí dle platného zákona č. 89/2012 Občanský zákoník, zejména ustanovením § 2165 a násl. s tím, že odpovědnost„prodávajícího“ za vady, na něž se vztahuje záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je „prodávající“.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce „prodávajícího“ v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.

Objednávka se stává závaznou okamžikem jejího odeslání elektronickou cestou – kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“ a odstoupení od ní od tohoto okamžiku není možné. „V případě, že dojde mezi "prodávajícím" a "spotřebitelem (kupujícím)" ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy/internetové objednávky o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz


"Kupující (spotřebitel)" může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 • Odesláním elektronické objednávky „kupující“ bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného „zboží“ uvedenou na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání „zboží“ neodvolatelně vázán.
 • Účastníci se výslovně dohodli, že není-li těmito VOP výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti ustanovením §  2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.
 • „Prodávající“ si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.
 • Platné od 1. 1. 2016